Scroll to top
en sk

RMS

Spoločnosť RMS Košice s.r.o. je pokračovateľom výroby žiaruvzdorných materiálov s dlhoročnou tradíciou od roku 1965, kedy bola vyrobená prvá šamotová tehla spoločnosťou VSŽ Keramika. Sme výrobcom progresívnych žiaruvzdorných materiálov na báze rôznych surovín od korundu cez bauxit andaluzit a lupok.

Vyrábame stavivá temperované, spájané ekologickými živicami, orientujeme sa na ochranu životného prostredia, preto vo svojich výrobkoch znižujeme obsah fenolu a nepoužívame vo svojom výrobnom procese karcinogénne smoly. Tieto druhy stavív sa s úspechom používajú po celom svete v agregátoch na výrobu ocele a železa, t.j. v kyslíkových konvertoroch, liacich panvách a pojazdných miešačoch.

rmsonas

Vyrábame aj široký sortiment pálených stavív pre agregáty v rôznych odvetviach priemyslu ako napr. chemickom, hutníckom a energetickom priemysle.

Naše izolačné pálené stavivá sú odolné s relatívne nízkou objemovou hmotnosťou do teploty 1450°C a tvoria tepelno-izolačnú vrstvu mnohých agregátov ako sú spekacie pece, či narážacie pece.

rms-onas

Náplňou nášho výrobného programu sú žiarobetóny s normovaným označením MCC, LCC, ULCC a NCC na báze rôznych surovín. S úspechom sa naše betóny používajú pri výrobe železa a ocele v zlievarenstve, ale vyrábame aj izolačné žiarobetóny s odolnosťou do 1450°C.

Náš výrobný sortiment dopĺňajú tmely, malty a opravárenské hmoty pre rôzne možnosti použitia.

Keďže je našou prioritou starostlivosť o zákazníka, a najmä jeho spokojnosť, k dodávke materiálov ponúkame servisné a poradenské služby našich špecialistov.

Našou najväčšou odmenou je Vaša spokojnosť.

Ďakujeme

VEDENIE SPOLOČNOSTI

Dozorná rada:

Konatelia:

Ing.Štefan Mráz – Generálny riaditeľ RMS Košice s.r.o

Vedenie spoločnosti :

Ing.Štefan Mráz – Generálny riaditeľ RMS Košice s.r.o
Ing.Peter Fekete – Finančný riaditeľ RMS Košice s.r.o
Ing.Rastislav Kamensky – Riaditel DZ Údržba Metalurgických peci

SÚBORY NA STIAHNUTIE

ROZHODNUTIA

IPKZ

IPKZ_ZÁKLADNÉ, IPKZ_zmena_1, IPKZ_zmena_2, IPKZ_zmena_3, IPKZ_zmena_4, IPKZ_zmena_5, IPKZ_zmena_6, IPKZ_zmena_7, IPKZ_zmena_8, IPKZ_zmena_9, IPKZ_zmena_10, IPKZ_zmena_11, IPKZ_zmena_12, IPKZ_zmena_13

Zhromažďovanie NO

OU-KE-OSZP3-2016_013974-4, OU-KE-OSZP3-2018_050505

Ovzdušie

RMS_vysledky merania ZZO

Ochrana Osobných údajov

25. 5. 2018 je dátum začatia uplatňovania Nariadenie EP a R (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – GDPR). Keďže ide o Nariadenie, je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch EU. Keďže ochrana osobných údajov patrí medzi základné ľudské práva a slobody, garantované medzinárodnými právnymi aktmi, v právnom poriadku Slovenskej republiky je garantovaná i základným Zákonom štátu – Ústavou Slovenskej republiky. Podporne bol v Slovenskej republike prijatý nový Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od toho istého dátumu. Osobné údaje tvoria súčasť života každého človeka. Problematika ochrany osobných údajov je pomerne rozsiahla, spravidla si ju začneme uvedomovať až vtedy, keď dôjde k zneužitiu našich osobných údajov a k zásahu do nášho súkromia. Je preto dôležité vedieť kto, kedy, kde a aké naše osobné údaje má k dispozícii a akým spôsobom s nimi nakladá. Porušenia ochrany osobných údajov zo sebou naviac nesú riziko vysokých pokút. Znalosť predpisov, týkajúcich sa problematiky osobných údajov je tak dôležitá nielen pre osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje, ale i pre fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané (dotknuté osoby).

Oznámenie o spracúvaní OU_dotknuté osoby-nie zamestnanci, Oznámenie o spracúvaní OU_dotknuté osoby-zamestnanci, Suhlas uchadzacov o zamestnanie, Súhlas uchádzačov o zamestnanie, Zasady ochrany osobnych udajov 

Firemná politika a vízia