Scroll to top
en sk

Princípy podnikania

Bezpečnosť práce

našich zamestnancov je našim prvoradým cieľom. Spoločným cieľom všetkých manažérov a zamestnancov spoločnosti je, aby sa každý jeden zamestnanec vrátil domov k svojej rodine v zdraví a v rovnakom stave ako rodinu ráno opustil. Za účelom prevencie a eliminácie incidentov a pracovných úrazov bol v spoločnosti RMS Košice s.r.o vybudovaný proaktívny systém bezpečnosti práce a eliminácie rizík podľa štandardov STN OHSAS 18001:2009.

Ochrana životného prostredia

Plne si uvedomujeme svoju zodpovednosť za ochranu a tvorbu životného prostredia, kvalita ktorého priamo či nepriamo ovplyvňuje kvalitu života súčasnej, ale i budúcich generácií. Našim prvoradým cieľom je ochrana životného prostredia a aplikácia len takých postupov a technológií, ktoré nemajú negatívny dopad na životné prostredie. Za účelom naplnenia tohto cieľa bol v spoločnosti zavedený efektívny environmentálny manažérsky systém podľa štandardov STN EN ISO 14001:2016.

rms eko

Kvalita a spoľahlivosť

Budovanie a rozvoj integrovaného systému riadenia a rozvoja kvality je základom konkurencie schopnosti a ďalšieho rozvoja spoločnosti. Procesný prístup a efektívna komunikácia vytvárajú predpoklady pre spoľahlivé a efektívne riadenie všetkých činností.Za účelom naplnenia tohto cieľa bol v spoločnosti zavedený systém riadenia kvality podľa štandardov STN EN ISO 9001:2016.
Znižujeme energetickú náročnosť procesov
V súčasnej dobe sme svedkami dynamického rastu cien energií, ktorých výroba súčasne zaťažuje životné prostredie. Za účelom naplnenia našich cieľov v oblasti ochrany životného prostredia a súčasne kontinuálneho znižovania nákladov naša spoločnosť zaviedla systém energetického manažérstva podľa štandardov STN EN ISO 50001:2012.

Sme jeden tím a myslíme na naše rodiny.

V rámci sociálneho programu podporujeme a organizujeme spoločenské podujatia pre našich zamestnancov a ich rodiny. Súčasne v rámci sociálneho programu podporujeme športové podujatia našich pracovníkov, kultúrne podujatia, Medzinárodný deň detí a samozrejme máme zavedenú podporu pracovníkov v núdzi – sociálny fond. Len lojálny a spokojní zamestnanci sú zárukou kontinuálneho a udržateľného rozvoja spoločnosti RMS Košice s.r.o a sú jej najcennejším strategickým aktívom.

rms rodiny

Tvoríme hodnoty pre našich zákazníkov

Pri svojej činnosti sa usilujeme prinášať a udržiavať vysokú kvalitu výrobkov a služieb pre svojich zákazníkov, pričom kontinuálne znižujeme náklady s cieľom priameho znižovania nákladov pre našich zákazníkov. Podporujeme bezpečné a zdravé pracovné prostredie, environmentálnu zodpovednosť a v každom ohľade etické správanie. Spoločnosť má zavedený Etický kódex od roku 2004 ,ktorým sa riadia naši zamestnanci v každom ohľade.

Spoločenská zodpovednosť.

Spoločnosť RMS, a.s. Košice je prispievateľom a podporovateľom projektov v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, športu a kultúry v regióne Košíc a východného Slovenska. Spoločnosť RMS Košice s.r.o. si svojim zodpovedným prístupom k regiónu za posledné obdobie získala dôveru zamestnancov, dodávateľov a širokého okolia. (Nemocnica Šaca KJ, HC Košice, Šachťák, Konferencie TUKE, Kongres žiaromaterálov atď.)

 

Ochrana osobných údajov a informácii

25.5.2018 je dátum začatia uplatňovania Nariadenie EP a R (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – GDPR ).Keďže ide o Nariadenie , je záväzne v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch EU. Keďže ochrana osobných údajov patrí medzi základné ľudské práva a slobody, garantované medzinárodnými právnymi aktmi, v právnom poriadku Slovenskej republiky je garantovaná i základným Zákonom štátu – Ústavou Slovenskej republiky. Podporne bol v Slovenskej republike prijatý nový Zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od toho istého dátumu. Osobné údaje tvoria súčasť života každého človeka. Problematika ochrany osobných údajov je pomerne rozsiahla, spravidla si ju začneme uvedomovať až vtedy, keď dôjde k zneužitiu našich osobných údajov a k zásahu do nášho súkromia. Je preto dôležité vedieť kto, kedy, kde a aké naše osobné údaje má k dispozícii a akým spôsobom s nimi nakladá. Porušenia ochrany osobných údajov zo sebou naviac nesú riziko vysokých pokút. Znalosť predpisov, týkajúcich sa problematiky osobných údajov je tak dôležitá nielen pre osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje, ale i pre fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú spracovávané (dotknuté osoby).

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.